Zero Shiki Shoten Kamimaezu No. 2

Area
Tokai Aichi
Store types
Toy store